چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

با هرطلوع آفتاب - شهره نصیری

با هرطلوع آفتاب

کنسرت داریم

منو گنچشکها و قناری های محله مان

آنها بی وقفه جیک و جیک و جیک می گویندو

پران پران چهچه می زنند

من بی وقفه خدا خدا می خوانم و

پای کوبان چرخ می زنم

معرف: شهره نصیری

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -   پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع: معنویت ( خدا, عشق الهي , حيراني) – انسان و زندگی (انسان– دوستی – رابطه) – شاد زیستن
(زندگی زیباست، به به و چه چه، گل و بلبل و ...) – حال ( شادی) – روحیه (اعتماد به نفس، عزت نفس)