چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

بیقرار - عطار

دردا که درین بادیه بسیار دویدیم                                          در خود برسیدیم و بجایی نرسیدیم

بسیار درین بادیه شوریده برفتیم                                         بسیار درین واقعه مردانه چخیدیم

گه نعره‌زنان معتکف صومعه بودیم                                         گه رقص‌کنان گوشهٔ خمار گزیدیم

کردیم همه کار ولی هیچ نکردیم                                          دیدیم همه چیز ولی هیچ ندیدیم

بر درج دل ماست یکی قفل گران سنگ                                 در بند ازینیم که در بند کلیدیم

از خون رحم چون به گو خاک فتادیم                                     از طفل مزاجی همه انگشت مزیدیم

چون شیر ز انگشت براهیم برآمد                                         انگشت مزیدان چه که انگشت گزیدیم

وامروز که بالغ شدگانیم به صورت                                         یک پر بنماند ارچه به صد پر بپریدیم

از دست فتادیم نه دیده نه چشیده                                       زان باده که از جرعهٔ او بوی شنیدیم

چون هستی عطار درین راه حجاب است                               از هستی عطار به یکبار بریدیم

پیشنهاد دهنده ی شعر: آقای روزبه یگانه