چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

انتظار – نیما.س

ساعت و سکوت و یک خروار انتظار…

بر سر طاقچه ی گلی

و شب سرد و تاریک اتاق-

 

ایستاده ام پشت پنجره ی پر برف زمستانی…

 

ادغام هوی هوی زوزه ی باد

و

گرگی که از سوز سرما

مینالد!

 

هنوز… اما!!!

بوی نسترن از باغ دلم

مشام مینوازد

و

پشت به شیشه ی اتاق،

باورم کوک عشق ساز میکند

در اندیشه ی

بهار…

 

نیما.س

{KomentoDisable}