مراحل آموزش مفاهیم به کودک

img concept edu child

مرحله آموزش مجسم (عینی):

در این مرحله که اولین و اساسی ترین مرحله آموزش است، باید اشیاء مختلف را در دسترس کودک قرار داده تا او بتواند آن ها را مشاهده، دست ورزی و تجربه کند و در حین عمل و تجربه با آن ها، مفاهیم مورد نظر را دریافت نماید.                                     

نمونه: برای آموزش مفهوم پرنده، کودک در کنار مادر و یا پدر دست به پرنده اهلی می زند، پر آن ها را لمس می کند، تعداد بال ها، پاها، منقار و ... را می شمارد. دانه خوردن او را نگاه می کند و به این ترتیب یک سری مفاهیم را در ارتباط با پرنده فرا می گیرد.

 

مرحله آموزش نیمه مجسم (تصویری):

در این مرحله اشیاء نزد کودک حاضر نیستند و او نمی تواند آن ها را لمس و تجربه کند اما تصاویر آن ها را می بیند. آموزش از طریق تصاویر (عکس، پوستر، کتاب، مجله، فیلم و ....) باید زمانی صورت گیرد که کودک قبلا" آن مفاهیم را به طور عینی و عملی دریافت کرده باشد و حالا برای استمرار و تداوم یادگیری از تصاویر و الگوها استفاده کند.

نمونه: در این مرحله می توان تصویر چند پرنده را به کودک نشان داد و مفاهیم مربوط به آن را به کودک یادآوری کرد.

 

مرحله ذهنی:

این مرحله از آموزش بر ذهنیات و تصورات ذهنی کودک تکیه دارد.

زمانی که کودک مفهومی را از طریق عینی و مجسم فرا گرفت و سپس از طریق تصاویر هم استمرار یافت و تکرار شد می توان برای تکرار و تمرین به طور ذهنی پرسش و پاسخی هم انجام داد.

نمونه: می توان از کودک پرسید پرنده ها چه شباهتی به هم دارند؟ یا اینکه پرنده ها چند تا بال دارند؟ و....

 

 

img telegram join2