حسادت در کودکان و راه های درمان

img jealousyحسادت یکی از شایعترین واکنش هایی است که در اغلب کودکان و نوجوانان دیده می شود.                                                                                                      

حسادت زمانی بروز می کند که عامل رقابت منفی و مقایسه و هم چشمی و تبعیض مطرح باشد.                                            

حسادت علاوه بر ایجاد عصبانیت ، تنفر و احساس خود کم بینی در بچه ها ، باعث می شود در سنین بالاتر شخص تماس خود را با محیط و افراد اجتماع از دست بدهد و تنها بماند.

حسادت غالبا با ترس درونی و خشم همراه است.

کودک حسود گمان می کند مظلوم واقع شده و کسی از او حمایت نمی کند پس او در صدد انتقام است و حسادت می ورزد.

ار نظر روان شناسی حدود 1/5 سالگی حسادت در بچه ها ظاهر میشود و در 2 تا 4 سالگی به اوج خود می رسد.

حسادت برای کودکی که فررند دیگری در خانه متولد می شود به صورت شب ادراری ، خشم ، اضطراب، افسردگی و بازگشت به رفتارهای دوران کودکی ظاهر می شود.

 

راه های درمان حسادت در کودکان

فرو نشاندن حسادت کودک از طریق فشار ، اجبار یا تنبیه امکان پذیر نیست.

تفهیم و آگاهی : به کودک گفته شود که ما تو را دوست داریم و اگر به کودک دیگر بیشتر توجه می شود به خاطر کوچکی و ناتوانی اوست.

رعایت اعتدال :در عین توجه و محبت به کودک کوچکتر بخشی از محبت خود را متوجه کودکان دیگر کنید و از مقایسه آنها بپرهیزید.

محبت در تنهایی: کودک حسود را در کنار خود بگیرید ، دست بر سر و رویش بکشید تا احساس کند مورد توجه است.

ایجاد زمینه اعتماد: به او اطمینان بدهید که از داشتن چنین فرزندی احساس لذت می کنید.

ارجاع کار : کارهای کودک دیگر را در صورت تمایل به کودک حسود واگذار کنید مانند نگهداری ، آرام کردن ، لباس پوشاندن و….

جرات دادن : باید به کودک حسود گفت ؛ تو قوی و شجاع هستی و می توانی کارهای خودت را انجام دهی.

عقده تکانی : نگاه داشتن حسادت به زیان کودک است و لازم است آن را بیان کند و به پدر و مادر بگوید که کودک دیگر را دوست ندارد. به حفظ خونسردی او اجازه دهید تا احساسش را بيان کند.

جابگزین کردن : گاه کودک حسود می خواهد برادر با خواهر خود را کتک بزند ، بهتر است یک عروسک بزرگ به او داد تا دق دلی را بر آن خالی کند.

سعی کنید نقاط مثبتی را در کودک حسود پیدا کنید و او را بدان خاطر بستایید.

با بازی درمانی و نقاشی اجازه دهید بچه ها احساس خود را بیان کنند و تخلیه روانی شوند.

اعتماد به نفس را در او افزایش دهید.

 


 img telegram join2