با کودک قاطع باشید

img ghate

 وقتی کودک اشتباه کرد بایستی با لحن قاطع با او صحبت کرد.                                                                                                                                                                                                                                    

- به سمت او بروید و از همان جا که ایستاده اید بر سرش فریاد نزنید.

- خم شوید به اندازه ای که همقد او شوید

                                                                            

- مستقیم در چشمهایش نگاه کنید.

- اگر خواست رویش را برگرداند دستهایش را بگیرید و به او بگویید "لطفا بمن نگاه کن"

- نباید در لحن شما اثری از خشونت و تهدید باشد.

- با لحنی آرام و قاطع و محکم صحبت کنید. بهتر است این لحن را با عصبانیت تهدید تطمیع و معامله اشتباه نگیرید.

- به آرامی روشنی و آمرانه بگویید چه کار خطایی کرده."اجازه نداری کسی رو بزنی ازت میخوام که اینکارو دیگه تکرار نکنی".

- بدانید که گهی صدای آرام و قاطع برای کودک شما کافیست.

- به کودک برچسب نزنید. "بچه بد ."

 

 


img telegram join2