خوی کودک

img khoy kodak

برای بنای خوی کودک شاید بهتر آن باشد که مدح را جایگزین قدح سازیم. سرزنش و خرده‌گیری، روح را فلج می‌کند و کار ناتمام را تا ابد منفور می‌سازد.                                                                                                                          


 

 

مدح به سلول‌ها نیرو می‌دهد، اعضا را تقویت می‌کند و دشوارترین کارها را به حادثه‌جویی و پیروزی بدل می‌سازد. با اهرم خودخواهی می‌توان جهان را بلند کرد. به‌جای آنکه کارِ خوبْ انجام‌نیافته را مذمت کنیم و آن‌را از سرزنش و ملامت پر سازیم، بهتر است به کارهای خوبِ انجام‌یافته بنگریم و آن‌را چنان بستاییم که خاطره‌ی شیرین‌اش در ذهن کودک بماند و مایه‌ی تشویق کارهای دیگر شود.

 

برگرفته از:

دورانت، ویل؛ لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر)؛ برگردان عباس زریاب خوئی؛ چاپ بیست‌ویکم؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۸.

 

 https://telegram.me/kalamezendeh1