معني نقاشي كودكان

img naghashi kodakanزياد بودن دكمه ها در لباس آدمك ترسيم شده نشانه كمبود اعتماد به نفس در كودك است                                                                      

وجود حيوانات در نقاشي بيانگر حس طبيعت گرايي كودك مي باشد.

ابر در نقاشي كودك سمبل مادر و خورشيد سمبل پدر است ..

 

 اشكال نوك تيز و خطوط شكسته بيانگر خشونت در زندگي است.

پشت سر هم و رديف بودن اشكال رسم شده مانند جوجه هاي يك مرغ به دنبال او ، نشانگر استعداد رياضي كودك مي باشد.

با توجه به عناصر رسم شده در يك سوم پايين نقاشي ميتوان به احساس كودك در گذشته اش پي برد.

با توجه به عناصر رسم شده در يك سوم وسط نقاشي به احساس كودك در زمان حال مي توان پي برد.

عناصر رسم شده در يك سوم بالاي نقاشي نشانه احساس كودك به آينده خود است.

 

خطوط نقاشی كودكان :

خطوط نازک و هماهنگ در نقاشی کودک،نشان دهنده ی سازگاری کودک است.

خطوط کوچک و فشرده،نشانه ی ناراحتی درونی کودک است.

خطوط مارپیچ نشانه ی پرخاشگری در کودک است.

خطوط نازک و ملایم،احساسات عاطفی کودک را می رساند.

خطوط کوتاه،خجالتی بودن و خطوط کمرنگ،کمبود جوش و خروش را می رساند.

اگر در صفحه نقاشی بیشتر از نصف صفحه خالی بماند و نقاشی کوچک باشد نشانه ی اعتماد به نفس پایین کودک است.

اگر کودک مرتب نقاشی کند و پاک کند نشانه ی ترس و اضطراب درونی اوست.

در مورد نقاشی خانه،اگر در و پنجره ای برای خانه نکشد،نشانه ی وابستگی شدید به مادر است.

بهترین نقاشی که نشانه ی روان سالم در کودک است،کشیدن خانه با دودکش و پنجره و در و پرده و آنتن است.

خورشید در نقاشی کودک،نماد پدر است.خورشید با چشم و ابرو رابطه ی خوب با پدر را می رساند و خورشید سیاه ،تیرگی رابطه با پدر را می رساند. 

 

اگر کودک آدمکی را نقاشی کند :

سر بزرگتر از بدن،ناسازگاری کودک را می رساند.

  سر به تنهایی بدون بدن،اضطراب را می رساند