آيا مي دانيد که در سياه چاله ها زنده مي مانيد؟

img farar siyahchaleh

پروفسور هاوکينگ پاسخي را براي مسئله نحوه فرار اطلاعات از سياهچاله ها ارائه کرده است که مي تواند راهگشاي معماهاي فيزيک باشد.

از ديرباز، يک سوال ذهن فيزيکدانان را مشغول کرده بود،اين که وقتي چيزي درون سياهچاله ها بلعيده مي شود، اطلاعات مربوط به وضعيت فيزيکي آن دچار چه سرنوشتي مي شود.

 

هاوکينگ مي گويد : اطلاعات مربوط به اجرامي که داخل سياهچاله ها مي افتند، مي توانند فرارکنند. پس اگر زماني داخل سياهچاله اي گير افتاديد، نگران نباشيد زيرا مي توانيد زنده بمانيد!

بر خلاف تفکرات گذشته اين اطلاعات داخل سياهچاله ها ذخيره نمي شود بلکه در افق رويداد (مرزي که نور نمي تواند از چاه جاذبه فرار کند) اطلاعات به هولوگرامي ۲ بعدي منتقل مي شود و در لبه افق رويداد باقي مي ماند.اما احتمال ديگري نيز وجود دارد، وقتي که اطلاعات موفق به گريز از سياهچاله ها مي شوند شايد از جهان ديگر سر در بياورید .