شواهد مرگ در فیزیک کوانتومی

Img marg quantom

فیزیکِ کوآنتوم اثبات میکند که مرگ توهمی است که بوسیلۀ آگاهیِ ما ایجاد میشود.بیشترِ دانشمندان عقیده دارند که تصورِ زندگیِ پس از مرگ بی معنی است، یا دستِ کم، قابلِ اثبات نیست!                                                   

                                                                                                                                      

فیزیکِ کوآنتوم اثبات میکند که مرگ توهمی است که بوسیلۀ آگاهیِ ما ایجاد میشود.بیشترِ دانشمندان عقیده دارند که تصورِ زندگیِ پس از مرگ بی معنی است، یا دستِ کم، قابلِ اثبات نیست!

اما یک کارشناس ادعا میکند که شواهدی عینی دالِ بر وجودِ زندگیِ پس از مرگ یافته است و مدعی است که این شواهد در فیزیکِ کوآنتومی نهفته هستند.

پروفسور "رابرت لانزا" مدعی است که تئوریِ زیست محوریِ او به ما میاموزد؛ چیزی که ما به عنوانِ مرگ می شناسیم، توهمی است که بوسیلۀ آگاهیِ ما ایجاد شده است.

"ما تصور میکنیم زندگی تنها فعالیتِ کربن و تداخلِ مولکولها است؛ مدتی زندگی میکنیم و بعد، درونِ زمین فاسد میشویم، همین ... ؟!؟"

پروفسور لانزا، از "ویک فارست"، دانشکده پزشکی در کارولینای شمالی، ادامه میدهد؛ ما به عنوانِ انسان به مرگ باور داریم چون : "به ما اینطور آموخته اند که ما میمیریم!"، و یا به طورِ خاص، آگاهی ما زندگی را همپیوند با بدنِ ما در نظر میگیرد و ما میدانیم که بدنِ ما روزی میمیرد.

 

تئوریِ زیست محوریِ او همچنین توضیح میدهد که مرگ آنطور که ما فکر میکنیم به منزلۀ یک پایانه نیست.

"چیزهای که شما میبینید، بدونِ آگاهیِ شما، وجودِ خارجی ندارند"، پروفسور لانزا توضیح میدهد : "این آگاهیِ ما است که باعثِ بوجود آمدنِ جهان میشود."

اگر بخواهیم از نقطه نظرِ زیست محوری به جهان بنگریم، فضا و زمان با این سرعت و سختی که ما فکر میکنیم، در جریان نیستند. خلاصتاً : " فضا و زمان ابزارهایی ساده، در اختیارِ ذهن هستند"

به طوری مشابه، فیزیکدانانِ نظری نیز معتقدند؛ به تعدادِ بینهایت جهان، با انواعِ متغیری از مردم و وضعیتها وجود دارند که همگی به طورِ هم زمان در حالِ وقوع هستند.

لانزا اضافه میکند، هر احتمالِ ممکنی بطورِ همزمان در یکی از این جهان هایِ چندگانه در حالِ وقوع است، بنابراین چیزی به مفهومِ مرگ نمیتواند وجود داشته باشد، در عوض، هنگامیکه ما میمیریم، زندگیِ ما تبدیل به یک گلِ جاودانی میشود و دوباره به صورت شکوفه در یکی از جهان هایِ چند گانه حلول میکند.

او ادامه میدهد: زندگی یک ماجراجویی است که باعثِ ارتقایِ روشِ تفکرِ خطیِ ما میشود و فرایِ این نوع تفکر جریان دارد. هنگامیکه ما میمیریم، دوباره به ماتریکسِ گریز ناپذیرِ زندگی باز خواهیم گشت.

لانزا برایِ پشتیبانی از ادعایش به آزمایشِ معروفِ دو شکاف اشاره میکند که اثباتی بر تئوریِ ارائه شدۀ او است (انیمیشنِ ویدئوییِ این آزمایش با تمامِ جزئیات در ادامۀ همین پست آورده شده است)

 

ترجمه : مزدک توحیدی

 

لینک متن اصلی در daily mail

مطالعه بیشتر در زمینه این تئوری

 

img telegram join2