گلشن راز -شیخ محمود شبستری

 Golshan-Raz-shabestari

عنوان کتاب :

گلشن راز

معرفی کتاب

گلشن راز مجموعۀ منظوم و کاملی از پاسخ های استادانه به سوالات هستی شناختی  است.

نویسنده :

شیخ محمود شبستری

مترجم :

-

ناشر :

تایید اصفهان

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا-  عشق - آگاهی-  خود -  روح- آخرت(

انسان و زندگی (انسان– خانواده – دوستی – سلامتی- رابطه)

شاد زیستن - زندگی زیباست،

 

 

سرفصل ها

      بخش ۱ - دیباچه

 

بخش ۲ - سبب نظم کتاب

 

بخش ۳ - سال در ماهیت فکرت

 

بخش ۴ - جواب

 

بخش ۵ - تمثیل در بیان سر پنهانی حق در عین پیدایی

 

بخش ۶ - سال در موضوع فکرت

 

بخش ۷ - جواب

 

بخش ۸ - تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آیینه کائنات

 

بخش ۹ - قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم

 

بخش ۱۰ - قاعده در تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی

 

بخش ۱۱ - قاعدهٔ تفکر در آفاق

 

بخش ۱۲ - تمثیل در بیان وحدت کارخانه عالم

 

بخشی از کتاب

 

چو خود را دید یک شخص مشخص          تفکر کرد تا خود چیستم من؟

ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد            وز آنجا باز بر عالم گذر کرد

 

پژوهشگاه کلام زنده- پژوهشکده ی  کتاب

 

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف های که بر شما اثر گذار بوده اند را با دیگران سهیم شوید.