روح كوچك و زمين - نيل دونالدوالش

 Rohe_Kochak-va-zamin.jpg

عنوان کتاب :

روح كوچك و زمين

در بارۀ كتاب:  روح مي خواست  بخشش را درك كند.  نه اینکه فقط آن را بفهمد، بلكه مي خواست   تجربه اش كند و بداند بخشیدن ديگران چه حسی ایجاد می کند. پس روح بزرگ به بهترين شيوه ممكن  ياري اش كرد   درون جسم كوچك "مگان" قرارش داد و  به همراه فرشته نگهبان او را به زمين فرستاد...

نویسنده :

نيل دونالد والش

مترجم :

نگار مختاری

 

ناشر :

لیوسا

چاپ اول :

 

موضوع :

داستان كوتاه درمورد فلسفۀ زندگي

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

 

 

نام پژوهشگر : مائده نخعي

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.