روح كوچك و خورشيد - نيل دونالد والش

 

 Rohe_Kochak-va-khorshid.jpg

عنوان کتاب :

روح كوچك و خورشيد

 

در بارۀ كتاب: روزي روزگاري، روحي كوچك زندگي مي كرد. اين روح كوچك مي دانست كه نور است ولي مي خواست خود را در جايگاه نور تجربه كند. روح بزرگ به او گفت كه اگر مي خواهد نور را بشناسد بايد تاريكي را هم بشناسد . زیرا چگونه مي توان بالا را بدون پايين، گرما را بدون سرما شناخت؟ پس روح كوچك فهميد در مرحلۀ شناخت خویشتنِ راستينش بايد متضاد خود را بشناسد.

نویسنده :

نيل دونالد والش

مترجم :

نگار مختاری

 

ناشر :

لیوسا

چاپ اول :

 

موضوع :

داستان كوتاه درمورد فلسفه زندگي

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 

لینکها

 

کلمات کلیدی:

 

نام پژوهشگر : مائده نخعي

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.