مائده های زمینی

 mayedehaye zamini jid andre

عنوان کتاب :

مائده های زمینی

معرفی کتاب

مائدههای زمینی کتابی است در ستایش شادی، شوق به زندگی و غنیمت شمردن لحظات. آندره ژید در این کتاب خداوند را در همهٔ موجودات هستی متجلی میبیند و آزادانه و برخلاف قید و بندهای مذهب، عشق به هستی را مترادف عشق به خداوند میداند. او کتابش را «ستایشی از وارستگی» نامیده است. با انکه این کتاب از آثار دورهٔ جوانی نویسنده است،  تقریباً تمام آنچه میتوان فلسفهٔ وی نامید در آن گنجانده  و هرچه پس از آن نوشته است در تعقیب اندیشههایی است که در این کتاب بیان کرده است؛ یعنی امتناع از هر گونه علاقه و وابستگی ، ستایش شور و عشق و نگاهی هر لحظه نو به تمام جلوههای هستی. ریشهٔ اندیشههای این کتاب را در  نوشتههای نیچه فیلسوف و شاعر شهیر آلمانی باید جست. نشانههایی از تأثیر ادبیات مشرق زمین نیز در آن دیده میشود. او در این کتاب چنین استدلال میکند که تمام امیال طبیعی سودمند بوده، مایهٔ تندرستی است و بدون این امیال زندگی لطف خود را از دست میدهد.

نویسنده :

یاستین گوردر

مترجم :

 

ناشر :

انتشارات اساطیر

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت(ستایش)

حال(شادی)

شاد زیستن( شوق زندگی)

زمان( غنیمت شمردن لحظات)

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

کتاب مرا به دور بینداز، مگذار متقاعدت کند! گمان مبر که حقیقت تو را کس دیگری میتواند برایت پیدا کند... به خود بگو که این کتاب هم چیزی نیست، مگر یکی از هزاران شیوهٔ رویارویی با زندگی. تو راه خویش را بجوی!

 

ناتانائیل، ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که بدان مینگری.

لینکها

 

کلمات کلیدی

خدا,شادی,وارستگی,شوق, مائده های زمینی

نام پژوهشگر : احمد پرنیان پور

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.