زندگی کوتاه است

zendegi kotah ast gorder yastin 

عنوان کتاب :

زندگی کوتاه است

معرفی کتاب

   مکاتبۀ  آگوستین قدیس و همسرش موضوع اصلی و شگرد نوشتاری نویسنده در این کتاب است.

آگوستین از قدیسان نامی کلیسا و از افراد مشهور فلسفه قرون وسطاست. در این نامه ها همسر آگوستین که انسانی عادی ولی شهودی است با او به مناظره می پردازد. چالش او تفاوت میان آن چیزهایی است که خودش  به عنوان انسان حس می کند و آنچه در کتابهای قطور آگوستین خوانده است. کتاب به نوعی - و به گمان عده ای - مکالمه ای است میان "آنچه هست"و "آنچه باید باشد"چالشی میان نگاهی که هستی را یکسره پاک و مبرا می داند و نگاهی که آن را گناه آلود و نیازمند به پالودن.

 

نویسنده :

یاستین گوردر

مترجم :

مهرداد بازیاری

ناشر :

هرمس

چاپ اول :

 

موضوع :

معنویت ( خدا- عشق الهي - آگاهی- خود - روح- آخرت - حيراني،ديدن، ... )

انسان و رابطه (انسان– خانواده – دوستی – سلامتی- عشق انساني- رابطه -...)

(اطمينان - دل مشغولی بااهميت _گوش دادن،دنياي معاني سودسود بازي خصوصی ...)

حال( شامل شادی،غم،ترس،خشم،مهربانی،صمیمیت، )  

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

حقیقت این است که هنوز نمی فهمم چرا گریه کردن برایت تا این اندازه دشوار است. آیا واقعا به عقیده تو سوگواری عملی جسمانی است؟حتی وقتی پسرت برای همیشه با مادر بزرگش وداع می کرد اجازه ندادی اشکهایش را آزادانه بر گونه هایش جاری کند. به نظر من اشک نریختن هم باید عملی جسمانی باشد.

لینکها

 

کلمات کلیدی

یاستین گوردر, گریه

نام پژوهشگر : شهره نصیری

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و پارگراف هایی که بر شما اثر گذار بوده است را با دیگران سهیم شوید.