نیروی حال

 niroye hal tole ekhart

عنوان کتاب :

نیروی حال

معرفی کتاب

بودن، يعنی آن هستيِ يگانۀ هميشه حاضر و ابدي، فراسوي هزاران شكل از حيات كه تابع تولد و مرگ هستند. با اين همه، "بودن" نه تنها فراسوي هرچيز كه در ژرفاي آن به عنوان دروني ترين ناديدني و جوهر لايزال آن  است؛ يعني آن چيزي كه هم اكنون به صورت ژرف ترين بخش وجود و سرشت راستين ات در اختيار تو است. اما نخواه كه آن را با ذهنت درك كني. سعي نكن آن را بفهمي. فقط هنگامي كه ذهن تو خاموش باشد آن را خواهي شناخت، زماني كه كامل و پرتوان در "لحظه حال" حضور داري.

نویسنده :

اکهارت توله

مترجم :

مسیح برزگر

ناشر :

خانه معما

چاپ اول :

 

موضوع :

انسان و رابطه ,زندگي و قواعد بازي (انتخاب) ,ذهن (مکانیزم ذهن ),زمان (اکنون – بی زمانی )

 

 

سرفصل ها

 

بخشی از کتاب

 قلندر و قلعه داستان زندگی شیخ اشراق، شهاب الدین یحی بن حبش سهروردی، از حکما و عرفای بزرگ قرن ششم هجری ایران است.
او در سال 587 هجری در سن 36 یا 37 سالگی به فتوای علما در حلب کشته شد. اگرچه بسیاری از دیدگاه های فلسفی او به زبان ساده  در این داستان آمده است، اما این نوشته راه و رسم سلوکی اوست که میراث حکما، عرفا و به ویژه فرزانگان ایران باستان است.

لینکها

 

کلمات کلیدی

قدرت حال, اکهارت توله, مسیح برزگر, حال، اکنون

نام پژوهشگر : مائهده نخعی

 

برای آگاه شدن از دیگر نظرات در باره ی این اثر، ادامه ی مطلب را مطالعه کنید.

همچنین از شما دعوت می شود پس از مطالعه ی این اثر در نقد و بررسی آن مشارکت کنید یا جمله ها و نکته هایی را که بر شما اثر گذار بوده است  با دیگران سهیم شوید.