در جهان من - شهره نصیری

در جهان من

قهرمانان کسانی نیستند که پشت های پولادین را به خاک می زنند

در جهان من

قهرمانان دولتمردان و پادشاهان و فاتحان جنگهای سردو گرم نیستند

در جهان من

قهرمان کسی است که بتواند از "تو" بگوید

به همین سادگی

در جهان من قهرمان کسی است که بتواند

از "تو " بگوید

پروردگارم

 

معرف: شهره نصیری

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع: معنویت (عشق الهی) – شاد زیستن (زندگی زیباست) – حال (شادی) – روحیه (اعتماد به نفس)