با هرطلوع آفتاب - شهره نصیری

با هرطلوع آفتاب

کنسرت داریم

منو گنچشکها و قناری های محله مان

آنها بی وقفه جیک و جیک و جیک می گویندو

پران پران چهچه می زنند

من بی وقفه خدا خدا می خوانم و

پای کوبان چرخ می زنم

معرف: شهره نصیری

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -   پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع: معنویت ( خدا, عشق الهي , حيراني) – انسان و زندگی (انسان– دوستی – رابطه) – شاد زیستن
(زندگی زیباست، به به و چه چه، گل و بلبل و ...) – حال ( شادی) – روحیه (اعتماد به نفس، عزت نفس)