درست مثل من – شهره نصیری

زیباست ....

شیرین و معصوم

خنده هایش

شبیه بادبادکهای رقصان بی صاحب است

درست مثل بچگی های خودم

عشق را خوب می شناسد و

هر چه می خورد با من تقسیم می کند

به شوق مهمانی رفتن و مهمان آمدن

لباس های رنگی رنگی می پوشد و

دامن های چین و واچین

ذوق می کند و موهایش را شانه می زند

درست مثل بچگی های خودم

دستهایش را به دیوار می گیرد و

تاتی تاتی راه می رود

تا از جلوی چشمهایش دور می شوم

بغض می کند, بهانه می گیرد

چه کند مادر است و هنوز

با قد خمیده ولی

حرف حرف اوست

درست مثل بچگی های خودم

 

معرف: شهره نصیری

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -   پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع: انسان و زندگی