شیدایی – شهره نصیری

من از آغاز می رقصم

چنین غماز می رقصم

بزن مطرب که من هر دم

زنی هر ساز، می رقصم

معرف: شهره نصیری

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -   پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع: هستی – (رقص زندگی , تسلیم بودن)