میوه از رنج تو است – نفیسه غفرانی

زندگی هر نفسش، باد, صباست

کوش، در آن، برآری

نفسی از دل و جان

زندگی، عطر, گل ست

رز، هم زندگی ست

بی حضور, من و رز  ای جان

زندگی در راه ست

تو در این، زندگی, سخت, سپید

می درخشی، گل, من

هر نفس، یاد, خدا، همراهت

تا بکاری به زمین، بذر, عمل

تو بکوشو، بخروش

تا سر انجام، بذر, تو، دانه شود

دانه ات، میوه شود

رنج، لذت دارد

میوه را، گاز بزن  میوه،از رنج, تو است

تو پر از، ایجادی  زندگی را، خلق کن

تو پر از فردایی  اثری، نو بنگار

تو همان، نور خدایی

که جهان، زنده به توست

همه هستی  اگر آغاز شده

صاحب, نور، تویی  عشق, پر شور تویی

این جهان، عاشق, توست

باورش، با خود, توست

تا خدا، در دل ماست  با حضورش، سبزیم

مرحبا، پاک سرشت

همتی کن، قدمت را بردار

که خداست، همراهت

معرف: نفیسه غفرانی

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع: تلاش و کوشش و همت برای تغییر، ایچاد و اثر گذاری (انسان و زندگی)