جهانی به وسعت عشق – نفیسه غفرانی

تو از من، بوته ای از یاس، می خواهی  

کنارش یک گل مریم

که جادو می کند، نم نم

تو یک پرواز می خواهی  

کنار آسمان ها، زندگی کردن  

شکوه, اوج را دیدن  

تو از من، یک خیال, سبز می خواهی  

که در آن، زندگی شفاف و عریان ست

و این روءیای, تو، زیباست

 تو می خواهی که شبنم

 درک, تو، باشد پس از باران

تو از من، یک جهان، آواز می خواهی

که بارانی ترین، روز, خدا باشی

که دامان, زمین،آغوش تو، باشد

پناه امن, تو باشد

و من از تو چه می خواهم؟

تنفس در هوای عشق می خواهم

من از تو، لحظهء دیدار، می خواهم

من از تو، عشق می خواهم

و تنها، فاصله باشد، میان, ما

که عشق، باشد، زبان, ما

و عشق باشد، جهان, ما

که این، آغاز, بودن هاست

معرف: نفیسه غفرانی

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع: عشق ورزیدن به یکدیگر (سهیم شدن در عشق) (حال – معنویت)