آرزو – نفیسه غفرانی

آرزو یعنی که نور  در دل مرداب کور

آرزو یعنی عبور  از مسیر سخت و دور

تا نواختن روی تار  تا رسیدن در کلام

تا جسارت، تا خدا

آرزو یعنی نفس  در هوای بی قفس

از قفس تا حس خوب  حس خوب زندگی

آرزو یعنی طلوع یک حضور  

پشت دریاهای دور  تا افق های خدا

زندگی با آرزو، یعنی شروع

یک شروع بی حدود  این همان درس تو بود

آرزو یعنی که تو  در دلم حاضر شدی  

در شب سرد یخی  گرمی دستم شدی

از قفس پرواز کن!  شعر زیبای تو بود

این صدا را گوش کن  این صدای بارش است

ای وجودت پر ز مهر  خالق هفت آسمان

عشق، بنیادت، نهاد

معرف: نفیسه غفرانی

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

موضوع : برای قدر دانی از استاد و حامی صبور و عاشق و یار پر از حضورم امیر منصور عزیز