ميشود - هستی ابراهیمی

ميشود خنديد و گذشته اي را گم كرد

ميشود رقصيد و لحظه را باور كرد

ميشود غمها را به مادر دريا داد

ميشود با بوسه هديه اي تنها داد

ميشود از ترديد فاصله پيدا كرد

ميشود با لبخند دوباره آشتي كرد

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

معرف: هستی ابراهیمی

موضوع: انسان و زندگی