سفری به دنیا – افشین یدالهی

آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست / این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست

تا خواب حقیقت را صدگونه روایت کرد / هر قول سکوتش را تعبیر نهایت کرد

ما ساده ترین تفسیر از پیچ وخم عشقیم / با لذت حیرانی همراه غم عشقیم

آنان که در آیینه از هیچ نترسیدند / نادیده ترین ها را در آیینه ها دیدند

می شد سفر دنیا آسانتر از این باشد / آدم به هوس خو کرد تا خسته ترین باشد

در آتش پروانه پرواز نمی میرد / با بستن لب هرگز آواز نمی میرد

تاوان یقین را دوست بی مرگ نمی گیرد / مشتاق فنا اما با مرگ نمی میرد

معرف: مریم خرمی

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

 

موضوع: معنویت – حال – روحیه