بهترین باش

هر آن چه هستى بهترينش باش

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی، بوته ای در دامنه ای باش

ولی بهترین بوته‌ای باش كه در كناره راه می‌روید

اگر نمی‌توانی بوته‌ای باشی، علف كوچكی باش و چشم‌انداز كنار شاه راهی را شادمانه‌تر كن

 

اگر نمی‌توانی نهنگ باشی، فقط یك ماهی كوچك باش

ولی بازیگوش‌ترین ماهی دریاچه

همه ما را كه ناخدا نمی‌كنند، ملوان هم می‌توان بود

در این دنیا برای همه ما كاری هست

كارهای بزرگ

كارهای كمی كوچكتر

و آنچه كه وظیفه ماست

چندان دور از دسترس نیست

اگرنمی‌توانی شاه راه باشی، كوره راه باش

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

هر آنچه كه هستی ، بهتریـنـش باش ...

 

تهیه شده در:

 

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

معرف: افسانه سلیمی