بخشش – فروغ فرخزاد

اگر مستضعفی ديدی،

ولي از نان امروزت

به او چيزی نبخشيدی.

به انسان بودنت شک کن

اگر چادر به سر داری،

ولي از زير آن چادر

به يک ديوانه خنديدی

به انسان بودنت شک کن

اگر قاری قرآنی،

ولي در درکِ آياتش

دچارِ شک و ترديدی.

به انسان بودنت شک کن

اگر گفتی خدا ترسي،

ولي از ترس اموالت

تمام شب نخوابيدي.

به انسان بودنت شک کن

اگر هر ساله در حجّي،

ولي از حال همنوعت

سوالي هم نپرسيدي.

به انسان بودنت شک کن

اگر مرگِ کسی ديدي،

ولي قدرِ سَري سوزن

ز جاي خود نجنبيدي

به انسان بودنت شک کن...

 

تهیه شده در:

پژوهشگاه کلام زنده -   پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

معرف: شادی عظیمی

موضوع: انسان و زندگی