خاطرات کودکی - شهراد میدری

کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟ / خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟

کوچه های خاکی و باهم دویدن هایمان / شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟

کاهگل ها عطر دفترهای کاهی داشتند / خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کلاس درس؟ کو آن نیمکت؟ / همکلاسی همیشه در کنار من کجاست؟

باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟ / سطر سطر سیب های " آب" دار من کجاست؟

آتش پیراهنت مانده ست در من سالها ریزعلی! / تنهای تنهایم قطار من کجاست؟

مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟ / درس سارا، درس شیرین انار من کجاست؟

رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود / زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟

پس چه کس خط میزند مشق شبم را بعد از این؟ / پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟

ثلث اول آشنایی، ثلث دوم دوستی / ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟

کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزها / خسته ام دلهای سنگی! روزگار من کجاست؟

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاد دهنده: سارا نعمتی