من - احمد پرنیان پور

م، من، منی که همین گونه سرود دست کیمیاگر کوزه گر

د،دل،دلی که ابدیده شد به شعله اهنگر

وعشقی که سرود پرنده کوچک افریقایی

درصحرای قلب این زمینی عصیانگر.

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاد دهنده: احمد پرنیان پور