تکه ای ابر - احمد پرنیان پور

تکه ای ابرم

بر بلندترین دره امکانم

و از انجا...

به پروانه ای در بیشه زار مینگرم

چه بی تقلا پرواز میکند

سایه ام را تقدیمش میکنم

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاد دهنده: احمد پرنیان پور