حجاب تن - شهره نصیری

شب و شعرو- بغل ها ترانه

به صد شوق و صدها بهانه

توو- آن همه عاشقی ها

من و- مرزهای زمانه

تو- با در قدم ها- رسیدن

من و- با تماشا- ندیدن

تو با دردها هم صمیمی

من و فصل های قدیمی

توو شادی کودکانه

من و شعروشب بی کرانه

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاد دهنده: شهره نصیری