امانتی خدا - سپهر سلیمی

امانتی خدا - سپهر سلیمی

تو آگاهی مقدس در حرکت به سمت کمال هستی

تو لایق بهترین و زیباترین ها هستی

تو‌ امانتی خداوند در قبال خودت مسئول هستی

پژوهشگاه کلام زنده -  پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاد دهنده: سپهر سلیمی