سرود خارکن – پروین اعتصامی

همه کار ایام، درس است و پند/دریغا که شاگرد هشیار نیست

ترا بار تقدیر باید کشید/کسی را رهائی از این بار نیست

بدشواری ار دل شکیبا کنی/ببینی که سهل است و دشوار نیست

از امروز اندوه فردا مخور/نهان است فردا، پدیدار نیست

گر آلود انگشتهایت به خون/شگفتی ز ایام خونخوار نیست

چو خارند گلهای هستی تمام/گل است اینکه داری بکف، خار نیست

ز آزادگان، بردباری و سعی/بیاموز، آموختن عار نیست

هزاران ورق کرده گیتی سیاه/شکایت همین چند طومار نیست

تو خاطر نگهدار شو خویش را/که ایام، خاطر نگهدار نیست

ره زندگان است، عیبش مکن/گر این راه، همواره هموار نیست

پی کارهائی که گوید برو/ترا با فلک، دست پیکار نیست

بجائیکه بار است بر پشت مور/برای تو، این بار، بسیار نیست

نشاید که بیکار مانیم ما/چو یک قطره و ذره بیکار نیست

پژوهشگاه کلام زنده -     پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

 پیشنهاد دهنده: مریم خرمی