اینجا چراغی روشنه (تنهایی) - روزبه بمانی

هر جا چراغي روشنه از ترس تنها بودنه

اي ترس تنهاي من اينجا چراغي روشنه

اينجا يكي از حس شب احساس وحشت مي كنه

 هرروز از فكر سقوط با كوه صحبت مي كنه

جايي كه من تنها شدم شب قبله گاهه آخره

 اينجا تو اين قطب سكوت كابوس طولاني تره

من ماه ميبينم هنوز اين كور سوي روشنه

 اينقدر سو سو مي زنم شايد يه شب ديدي منو

پژوهشگاه کلام زنده -   پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاد دهنده: یوسف درویش