ساقیا آمدن عید مبارک بادت – حافظ

ساقیا آمدن عید مبارک بادت / وان مواعید که کردی مرواد از زیارت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق / بر گرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به در آی / که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست / جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

 

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت / بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات باز آورد / طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح / ور نه طوفان حوادث بنیادت

پژوهشگاه کلام زنده پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاددهنده: سپهر سلیمی