عاشق باشیم - ندا نورانی درویش

بگذارید که عاشق بشویم

باز همرنگ شقایق بشویم

بگذارید که مجنون باشیم

باز از عشق دلخون باشیم

عشق ما گر چه زمینی اما

در بیابیم در این ماتم ها

که چگونه شود عاشق باشیم

بهر محبوب چو لایق باشیم

دل ما از پی محبوب رود

هر کجا او طلبد ٬ خوب رود

بگذارید قدم برداریم

پای در جاده غم بگذاریم

عشق گوید که کجا باید رفت

از پی دوست چرا باید رفت

خود بگوید دل ما از پی کیست

راز پیوند دل و عشق ز چیست

پژوهشگاه کلام زنده پژوهشکده شعر و آثار منظوم

 

پیشنهاد دهنده: ندا نورانی