یاد من باشد - نسترن رضوی

یاد من باشد از این پس دیگر

زندگی باید کرد

عشق باید ورزید

همه چی خوب و قشنگ است ، اگر من به تماشا قشنگی بروم

نسترن خوب نگاه کن آنجا

آسمان را بنگر

حال و احوال دلش مهتابیست

 

یاد من باشد از این پس دیگر

دل خوشی ها کم نیست

شاید امروز همین بس که خدا نزدیک است

نفسی می آید و سلامت هستم

شاید امروز مرا بس که از این پنجره ها

انعکاسی به اتاقم باز است

و قلم در دستم و تو را میخوانم

 

یاد من باشد از این پس دیگر

من برای همگان عشق را میخواهم

باشد آید روزی

که ببینم آن روز همه مردم شهر

نه که هم رنگ شوند ، همه یکرنگ شوند

 

یاد من باشد از این پس دیگر

لحظه ها را دیدن

مهربانی کردن

با همه مردم شهر ، یار و همراه شدن

شاید آید روزی

که دگر دیر شود

پس از امروز بیا

زندگی را دیگر

جور دیگر دیدن ...

 

پیشنهاد دهنده: نسترن رضوی