اون با من - ژولیده نیشابوری

 

دلت را خـانهٔ مـا کن، مصفّـا کـــردنش بــا من/به ما درد دل افشا کن، مـداوا کردنش با من

اگر گـم کرده‌ای ای دل، کلید استجــابت را/بیا یک لحظه با ما باش، پیــدا کردنش با مـن

بیفشان قطره‌ی اشکی که من هستم خریدارش/بیاور قطره‌ای اخــلاص، دریـــا کردنش با من

اگر درها بـه ‌رویت بسته شـد دل برمکن بازآ/درِ این خانه دق‌البـاب کُـــن واکـردنش با من

به من گو حاجت خود را، اجـابت می‌کنم آنی/طلب کن آنچه میخواهی،مهیّا کردنش با من

 

بیا قبل از وقـوع مرگ روشن کن حسابت را/بیاور نیک وبد را، جمـع و منها کردنش با من

چو خوردی روزی امروز ما راشکر نعمت کن/غم فردا مخور، تأمیــن فــردا کــردنش با من

به قـرآن آیهٔ رحمت فـراوان است ای انسان/بخوان این آیه را،تفسیر ومعنا کردنش با من

اگر عمری گنه کردی، مشو نومید از رحمت/ تو توبه نامه را بنویس، امضــا کردنش با من

 

پیشنهاد دهنده: یوسف درویش