رفتن - پیمان شاهید فر

به واژه ها بگویید

غم را میان شمعدانی

پشت پنجره ی

واژه های حیران

گم کرده ام...

 

به سایه ها بگویید

ساز رفاقت را

در تردید جاده

پوشیده از عطر اقاقیا

جا گذاشته ام.....

 

به آسمان بگویید

حدیث رفتن

با رنگین کمان عاطفه

خیس از باران اشک

در کوله بارم باقی مانده است.....

 

با دیوار عهد بسته ام

برگهای خاطره را هم

بسته ام.....

 

وعده ی دیدار

بام آسمان

زیر چتر اعتماد

با یک دنیا سکوت...!!!

 

پيشنهاد دهند: پیمان شاهید فر

پژوهشگاه کلام زندهپژوهشکده ی شعر