بودن - محمد علی بهمنی

همین که هستی و این لحظه های زیبا هست

همین که هستم و طومار آرزوهاهست

همین که صحبت دیشب کشید تاامشب

همین که امشبمان را پلی به فردا هست

همین که هستی ودرهستی تو من هستم

همین که هست، مرا نیست ،نیست اما هست

همین که تشنه یک جرعه ایم و خوشحالیم

که در حوالی مان رود هست دریا هست

همین که در منی و مرز و دیده بانی نیست

قبول کرده ام آری هنوز دنیا هست...

 

پیشنهاد دهنده: مریم خرمی