بدرقه ی استاد - نسترن نوذری

پشت من ايمان است

پيش رويم اميد

بالهايم عشق است

و شهامت پر پرواز من است

رفته ام تا ملكوت

          

بار برداشته ام

بارى از جنس غنا

طعم سكوت

در حريم حرم آزادى

و چه شادم امروز

 

كه به ديدار خودم

خواهم رفت.

بوسه ات بدرقه راه اميدم شده است

و نگاه لب مهتابى تو

شور و شيدايى جانم شده است

 

پیشنهاد دهنده ی شعر: نسترن نوذری