بهانه ی باران - نسترن نوذری

باران که می بارد زندگی از نو آغاز می شود...

تو هم آغاز کن به آهنگ باران...

ببار بی آنکه بیندیشی بر دریا می باری یا بر کویر

باران باش، عشق باش،

بی وقفه ببار و جاری باش...15/10/93

 

پیشنهاد دهنده ی شعر: نسترن نوذری