راه عشق - کتایون واحدی

در ابتدای این لحظه به عشق،

در امتداد این لحظه، به راه رسیدن به عشق،

و در انتهای این لحظه، به گمراهی خویش از حقیقت عشق اندیشید.

او هرگز ره نیافت. 27/11/93

 

پیشنهاد دهنده ی شعر: کتایون واحدی