پیش بیا - قیصر امین پور

پیش بیا ، پیش بیا ، پیشتر                                      تا که بگویم غم دل بیشتر

دوست ترت دارم از هر چه دوست                            ای تو به من از خود من خویشتر

دوست تر از آنکه بگویم چقدر                                  بیشتر از بیشتر از بیشتر

داغ تو را از همه داراترم                                          درد تو را از همه درویش تر

هیچ نریزد به جز از نام تو                                        بر رگ من گر بزنی نیشتر

فوت و فن عشق به شعرم ببخش                            تا نشود قافیه اندیش تر

 

پیشنهاد دهنده ی شعر: عطیه هادی زاده