دل تکانی - فروغ فرخزاد

دلت را بتکان...

اشتباهاتت وقتی افـتاد روی زمیـن...

بگذار همانجا بماند...

فقط از لابه لای اشتباه هایت

یک تجربه را بیرون بکش...

          

قاب کن و بزن به دیوار دلت...

اشتباه کردن،اشتباه نیست

در اشتباه ماندن،اشتباه است...

 

 

پیشنهاد دهنده ی شعر: عطیه هادی زاده