عشوه ی مستانه - امیرخسرو دهلوی

جان ز تن بردی و در جانی هنوز                               دردها دادی و درمانی هنوز

ملک دل کردی خراب از تیغ ناز                                 و اندرین ویرانه سلطانی هنوز

هر دو عالم قیمت خود گفته ای                               نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

پیری و شاهد پرستی ناخوش است                         خسروا تا کی پریشانی هنوز

 

پیشنهاد دهنده ی شعر: عطیه هادی زاده