مستی بزم هستی - درگاهی خراسانی

می و میخانه مست و می کشان مست                               زمین مست و زمان مست، آسمان مست

نسیم از حلقه زلف تو بگذشت                                            چمن شد مست و باغ و باغبان مست

تا زدم یک جرعه می از چشم مستت                                  تا گرفتم جام مدهوشی ز دستت

شد زمین مست آسمان مست                                           بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست

تو زمزمه چنگ و عود منی                                                  نغمه خفته در تار و پود منی

تو باده و جام و سبوی منی                                                مایه هستی و های و هوی منی

گرچه مست مستم نه می پرستم                                       به هر دو جهان مست عشق تو هستم

تا من چشم مست تو دیدم                                                ز ساغر عشقت دو جرعه چشیدم

شد زمین مست آسمان مست                                           بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست

 

پیشنهاد دهنده ی شعر: امیر صفری