ندارد - مولوی

ندارد پاي عشق او دل بي دست و بي پايم                           كه روز و شب چو مجنونم ،سر زنجير مي خايم

ميان خونم و ترسم كه گر آيد خيال او                                    به خون دل خيالش را ز بي خويشي بيالايم

خيالات همه عالم اگر چه آشنا داند                                      به خون غرقه شود والله اگر اين راه بگشايم

منم افتاده در سيلي، اگر مجنون آن ليلي                             زمن گر يك نشان خواهد نشاني هاش بنمايم

همي گردد دل پاره همه شب همچو استاره                          شده خواب من آواره ز سحر يار خود رايم

ز شب هاي من گريان بپرس از لشكر پريان                            كه در ظلمت ز آمد شد پري را پاي مي سايم

اگر يك دم بياسايم روان من نياسايد                                     من آن لحظه بياسايم كه يك لحظه نياسايم

رها كن تا چو خورشيدي قبايي پوشم از آتش                         در آن آتش چو خورشيدي جهاني را بيارايم

كه آن خورشيد بر گردون ز عشق او همي سوزد                     وهر دم شكر مي گويد كه سوزش را همي شايم

رها كن تا كه چون ماهي گدازان غمش باشم                        كه تا چون مه نكاهم من چو مه زان پس نيفزايم

تفسير اين غزل:

قسمت اول:

دل بي دست و بي پاي انسان دست و پاي عشق او را ندارد. به طوريكه شب و روز و دايم، يا چه هوشيارانه آگاه باشم چه نا آگاه باشم من دارم سر زنجيري را مي جوم كه با آن به زنجير كشيده شده ام.

هوشياري بي فرم بصورت انسان وارد اين جهان مي شود سپس وارد ذهن مي شود كه ذهن فكر توليد مي كند و از طريق فكر با چيزهاي اين جهاني هم هويت مي شود و يك باشنده فرم دار بوجود مي آورد به نام  - من ذهني  -

اين مو جود توهمي بنام من ذهني وانمود مي كنه كه ما است. در حالي كه ما از جنس زندگي هستيم و زندگي هم از جنس هوشياري بي فرم است. هوشياري يعني استعداد آگاه بودن.

هوشياري ذهني: هوشياري قابلي است براي انسان كه كمك مي كند انسان كارهاش رو در اين جهان حل و فصل كنه.ولي وقتي من در اون نفوذ پيدا مي كنه فلج ميشه.

يك هوشياري ديگه هست فراتر از هوشياري ذهني كه هوشياري حضور گفته مي شه كه در قسمت بعد توضيح ميدم

نظرات شما به بهتر فهميدن غزل كمك مي كند.

 

نام دیوان: ديوان شمس،غزل. شماره١٤٣٨

پیشنهاد دهنده ی شعر: آقای وحید سیدی فلاح