جستجوی بی نشان - عطار نیشابوری

عالم پر است از تو غایب منم ز غفلت                                    تو حاضری ولیکن من آن نظر ندارم

نه نه تو شمع جانی پروانه توام من                                      زان با تو پر زنم من کز تو خبر ندارم

 

نام دیوان: منطق الطیر

پیشنهاد دهنده ی شعر: آقای روزبه یگانه