معراج - فریدون مشیری

گفت:آنجا چشمه خورشیدهاست                           آسمانها روشن از نور و صفاست

موج اقیانوس جوشان فضاست.                               باز من گفتم: که بالاتر کجاست؟

گفت:بالاتر جهانی دیگر است.                                 عالمی کز عالم خاکی جداست.

پهن دشت آسمان بی انتهاست.                             باز من گفتم: که بالاتر کجاست؟

گفت:بالاتر از آنجا راه نیست                                   زآنکه آنجا بارگاه کبریاست.

 آخرین معراج ما عرش خداست.                               باز من گفتم: که بالاتر کجاست؟

لحظه ای در دیدگانم خیره شد                                گفت:این اندیشه ها بس نارساست.

گفتمش:از چشم شاعر کن نگاه                             تا نپنداری که گفتاری خطاست

دور تر از چشمه خورشیدها                                    برتر از این عالم بی انتها

باز هم بالاتر از عرش خدا                                       عرصه پرواز مرغ فکر ماست

 

پیشنهاد دهنده: یوسف درویش

پژوهشگاه کلام زنده